زبان:
خانه پشتیبانی لجستیک و حمل و نقل

لجستیک و حمل و نقل

حمل و نقل کالا:
بندر شانگهای تا روسیه، حمل دریایی حدود 30 روز. شانگهای تا بنادر اصلی اروپا، حمل دریایی حدود 30 روز.
تا بنادر اصلی خاورمیانه، حمل دریایی حدود 20 تا 30 روز.
تا بنادر اصلی جنوب شرقی آسیا، حمل دریایی حدود 14 تا 20 روز.
تا بنادر استرالیا، حمل دریایی حدود 30 روز.
تا بنادر اصلی امریکای جنوبی، حمل دریایی حدود 20 تا 30 روز.
تا بنادر اصلی افریقا، حمل دریایی حدود 27 تا 35 روز.